ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ НА БЕЗОПАСНОСТ

В ``ПАРАЛЕЛ`` ЕАД И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ

Възникването на аварии е малко вероятно, защото именно съоръженията, криещи опасности са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се модрнизират съгласно стандартите за сигурност.

В ежедневната си производствена дейност „ПАРАЛЕЛ” ЕАД определя като приоритетна задача безопасната експлоатация на Предприятието и осъществява политика за намаляване риска от големи производствени аварии и ограничаване на последиците които могат да причинят вреда на хората и околната среда.

“Паралел“ ЕАД, в съответствие със законовите изисквания и системи за управление на промишлената безопасност, охраната на труда и околната среда има направена класификация на използваните в производството си химични вещества и одобрен с Решение №92-АЗ/2017 г. на изпълнителния директор на ИАОС актуализиран доклад за безопасност. Актуална  информация за дейността на предприятието, с описание на използваните в производството съоръжения и опасни химични вещества, са в писани в публичния регистър на МОСВ на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда ( https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/3898 ).

В дружеството е въведена интегрирана система за управление на качеството и околната среда съгласно ISO 14001:2015 за околна среда и ISO 9001:2015 за качество. Въведен е стандарт за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. На площадката се подържа актуален авариен план и система за управление на мерките за безопасност (СУМБ).

В производствена си дейност „ПАРАЛЕЛ“ ЕАД поддържа ефективна организация и процедури за ограничаване и отстраняване източниците на вредно въздействие за здравето и безопасността на персонала, населението и околната среда, чрез планирани превантивни действия, осигуряващи приоритетно превенция за намаляване и избягване на рисковете при управление на промишлената безопасност в предприятието.

„ПАРАЛЕЛ“АД поддържа в постоянна готовност съвременна против аварийни технически средства и системи за бързо реагиране и екипи с висока квалификация за осигуряване на действия за ограничаване последствията от аварии при източника на тяхното възникване, за аварийно-спасителни и възстановителни работи.

В „ПАРАЛЕЛ“ ЕАД съществуват постоянна Обектова комисия и Оперативна група от компетентни лица за организиране и ръководство на дейностите по предотвратяване и ликвидиране последствията от производствени аварии, бедствия и катастрофи.

При възникване на неблагоприятни ситуации ръководството на „ПАРАЛЕЛ“ ЕАД се ангажира в открит диалог да докладва възникналите инциденти/предотвратените аварии, като:

– информира заинтересованите лица и компетентните държавни органи за дейността на Дружеството за предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации;

– при възникване на аварийни събития, свързани със замърсяване на околната среда, да уведоми близко разположените селища и държавните компетентни органи за съвместно изпълнение на планираните мерки.

Направената оценка на риска показва, че възникването на голяма авария в производството на „Паралел“ ЕАД е малко вероятно, защото именно съоръженията, криещи опасности са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно стандартите за сигурност.

Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на аварии никога не могат да се изключат технически или човешки грешки, както и природни катаклизми.

Изхождайки от характера на производство в Паралел ЕAД може да се прогнозират следните сценарии на рискови ситуации на аварии в дейността:

 • неконтролируеми разливи на химически вещества;
 • пожар в складовете за зреене и съхранение на пенополиуретан – възможно е да се случи поради човешка грешка и може да доведе до отделяне на токсични газове в атмосферата.

Във фирмата се извършва периодично актуална оценка на риска, за да се сведат до минимум последствията от подобни инциденти. Предвидени са следните мероприятия:

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ   
ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ
По съоръженията
 • Системи за следене на трасетата (камери), входовете към сградите и около тях;
 • Автоматични системи за пожароизвестяване, пожарогасене и вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина;
 • Интегрирани са съоръжения за борба с пожари и обгазяване;
По организацията на експлоатацията
 • Инструкции, планове и проверочни списъци дават наставления за процедурите и подхода при извънредни ситуации;
 • Изградени са системи за оповестяване и комуникация с ръководството на предприятието и аварийните служби;
 • Периодични обучения и практически упражнения и тренировки на аварийно-спасителната група и санитарното звено.
По аварийните групи
 • Алармиране на аварийните групи (аварийно-спасителна група, обектов санитарен пост, ПОбект.К за ЗРСл.) е регламентирано в Аварийния план на дружеството;
 • Кабинет със специалист по „Здраве и безопасност при работа“ и медицинска сестра, са на разположение за оказване на помощ при аварийни и бедствени ситуации.
 • Изградена е Локална система за оповестяване (ЛСО), съгласно чл. 35, ал. 3, т. 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и същата се поддържа в изправност.
Мероприятия за отстраняване на последствията от аварии
 • Всички мероприятия се ръководят от вътрешни и външни аварийни групи, от отговорни представители на фирмата и от компетентните ведомства;
 • Подробностите се съхраняват в Плана за аварийни работи и работата по отстраняване на последствията от аварии;
 • Алармената система на фирмата;
 • Локална система за оповестяване на населението;
 • Система за съобщаване и информация (за компетентните ведомства, в самата фирма, за медиите и обществеността).
Координация
 • Споразумение между Община Севлиево (PC, „ПБЗН“, РПУ, ЦСМП, както и други специализирани органи за оказване на помощ и съдействие, според възникналата ситуация) и „ПАРАЛЕЛ“ ЕАД относно взаимодействието при аварийни ситуации.

 

За бързото преодоляване на аварийните ситуации е особено важно, предвид сериозността на обстановката, всички действия да протичат съгласувано. Това се гарантира от тясното взаимодействие на всички споменати в Аварийния план компетентни органи.

(Настоящата информация е предоставена по изискванията на Глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредба за предотвратяване па големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях)

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария в Обект: Фабрика за производство на пенополиуретан марка „KOVAFOAM“ на „ПАРАЛЕЛ“ ЕAД гр. Севливо“. Съгласно: Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 НПГАОВОПТ

Call Now Button