Защита на околната среда

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

ПАРАЛЕЛ ЕАД декларира своя ангажимент по отношение на Устойчивото Развитие, при което грижата за Околната Среда и Безопасността са в центъра на управленската политика и корпоративна култура. Те са неразривно свързани и с нашата бизнес философия „Ние трябва да работим съвестно и отговорно, като даваме ежедневно най-доброто, за да служим на обществото, опазваме природните ресурси, както и здравето и комфорта на всяко живо същество“.

Ние непрекъсното инвестираме в оборудване и внедряване на процедури, които подобряват качеството на произвежданите продукти и намаляват отпадъците, които съвместно с научноизследователската и развойна дейност допринасят за устойчивото развитие на фирмата.

ПАРАЛЕЛ ЕАД предприема деен подход при управление на своите производствени линии с цел предотвратяване на екологичните рискове и опазване на природните ресурси. Ние декларираме, че поддържаме постоянен информационен обмен по въпросите на околната среда не само с различните административни структури, но и с всички заинтерсовани групи в областта на екологията.

ПАРАЛЕЛ ЕАД счита безопасността за една от най-важните корпоративни ценности и във връзка с това са разработени детайлни Планове за действие по безопасност, които да гарантират последователното изпълнение на мероприятията по безопасност в предприятието.

Одобрена е Пътна карта по безопасност и стратегия за развитието с ясно очертани мероприятия и инициативи за здравословна и безопасна среда.

Поради спецификата на производство на пенополиуретан и използването на  т.нар. „рискови съоръжения“, които подлежат на контрол, ПАРАЛЕЛ ЕАД стриктно спазва изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Call Now Button