Новини

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за внедряване на специализиран софтуер за управление и развитие на служителите на Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.

 

Примерен Образец на оферта_160

Примерен Образец на декларация на кандидата _160

Примерен Образец на проекто договор_допълнен

Изисквания

Техническа Спецификация

Образец на публична покана

Методика