Новини

procedura2

23март ‘18

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес оборудване

Паралел ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специлизирано фитнес  оборудване за физическа култура и спорт в Паралел ЕАД по ДБФП № BG05М9OР001-1.008-2379-С01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020.

Примерен образец на оферта

Примерен образец на декларация

Примерен образец на проекто-договор

Примерен образец на публична покана

Изисквания

Оценка и класиране на офертите

Техническа Спецификация